Τελευταία ενημέρωση: 19 Ιουνίου 2018

Εργαστήριο Ηλεκτρονικής και
Τεχνολογίας Μετρήσεων
Το Εργαστήριο Ηλεκτρονικής και Τεχνολογίας Μετρήσεων ανήκει στον Τομέα Αυτοματισμού και Ηλεκτρονικών Συστημάτων του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Δυτικής Ελλάδας (Τμήμα Ηλεκτρολογίας του Τ.Ε.Ι. Πάτρας έως τον Αύγουστο 2013).

Κύριο αντικείμενο του εργαστηρίου είναι η εκπαίδευση των σπουδαστών στα γνωστικά αντικείμενα της μικροηλεκτρονικής, των ηλεκτρονικών στοιχείων (διόδοι, τρανζίστορ κ.α.), των αναλογικών ηλεκτρονικών κυκλωμάτων (ανορθωτές, ενισχυτές, μετατροπείς κ.α.), των συστημάτων μέτρησης και των αισθητήρων. Η παρεχόμενη εκπαίδευση προσφέρει με ολοκληρωμένο τρόπο τις αναγκαίες γνώσεις στα προαναφερόμενα αντικείμενα.

Το εργαστήριο διαθέτει τον απαιτούμενο εξοπλισμό για την κάλυψη των εκπαιδευτικών του δραστηριοτήτων και είναι στελεχωμένο με μέλη εκπαιδευτικού προσωπικού, τεχνικό προσωπικό και εξωτερικούς συνεργάτες. Εκτός από την παροχή εκπαίδευσης, οι δραστηριότητές του περιλαμβάνουν την εκπόνηση πτυχιακών εργασιών και τη διεξαγωγή έρευνας στα γνωστικά πεδία που καλύπτει.

Το εργαστήριο συμπράττει με το Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων του τμήματος στο πλαίσιο λειτουργίας του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικών Στοιχείων, Κυκλωμάτων και Συστημάτων που ιδρύθηκε τον Μάρτιο 2015.